Yan Wen

PhD Students

​​​

Alumni

Location:

Building 3 (IBN SINA) West, Level 2, 2207-WS12

Selected Publications

 • Yan Wen, Jun Wu, Peng Li, Qiang Zhang, Yuelei Zhao, Aurelien Manchon, John Q Xiao, Xixiang Zhang, Temperature dependence of spin-orbit torques in Cu-Au alloys​, Phys. Rev. B, 95, 104403 (2017).
 • Hai Zhong, Yan Wen, Yuelei Zhao, Qiang Zhang, Qikun Huang, Yanxue Chen, Jianwang Cai, Xixiang Zhang, Runwei Li, Lihui Bai, Shishou Kang, Shishen Yan and Yufeng Tian, Ten States of Nonvolatile Memory through Engineering Ferromagnetic Remanent Magnetization, Adv. Funct. Mater. 29, 1806460 (2019)
 • Aitian Chen, Yan Wen, Bin Fang, Yuelei Zhao, Qiang Zhang,Yuansi Chang, Peisen Li, Hao Wu, Haoliang Huang, Yalin Lu, Zhongming Zeng, Jianwang Cai, Xiufeng Han, Tom Wu*, Xixiang Zhang* and Yonggang Zhao, Giant nonvolatile manipulation of magnetoresistance in magneic tunnel junctions by electric fields via magnetoelectric coupling, Nat. Comm. (Accepted)
 • P. Li, C. H. Zhang, J. W. Zhang, Y. Wen, and X. X. Zhang*, Giant planar Hall effect in the Dirac semimetal ZrTe5−δ, Phys. Rev. B 98, 121108(R) (2018)
 • Peng Li, Weikang Wu, Yan Wen, Chenhui Zhang, Junwei Zhang, Senfu Zhang, Zhiming Yu, Shengyuan A. Yang, A. Manchon, and Xi-xiang Zhang*, Spin-momentum locking and spin-orbit torques in magnetic nano-heterojunctions composed of Weyl semimetal WTe2, Nat. Commun. 9, 3990 (2018)
 • Senfu Zhang, Junwei Zhang, Qiang Zhang, Craig Barton, Volker Neu, Yuelei Zhao, Zhipeng Hou, Yan Wen, Chen Gong, Olga Kazakova, Wenhong Wang, Yong Peng, Dmitry A Garanin, Eugene M Chudnovsky, Xixiang Zhang*, Direct writing of room temperature and zero field skyrmion lattices by a scanning local magnetic field, Appl. Phys. Lett. 112, 132405 (2018)
 • Senfu Zhang, Junwei Zhang, Yan Wen, Eugene M. Chudnovsky* and Xixiang Zhang*, Determination of chirality and density control of Néel-type skyrmions with in-plane magnetic field, Communications Physics 1, ​36 (2018)
 • Senfu Zhang, Junwei Zhang, Yan Wen, Eugene M Chudnovsky* and Xixiang Zhang*, Creation of a thermally assisted skyrmion lattice in Pt/Co/Ta multilayer films​, App. Phys. Lett. ​​113, 192403 (2018)
 • Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Zhiyong Zhu, Husam N. Alshareef, and Xixiang Zhang*, Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2, Nat. Commun. 8, 2150 (2017)

Education

 • 201​4 - Present, King Abdullah University of Science and Technology, PhD Student
 • 2010 - 2014, Nanjing University, China, B. S.