Niu Li

Visiting Students

Current

Location:

Building 3 (IBN SINA) West, Level 2, 2207-WS11

Selected Publications

1. Li Niu*, Quan Xu*, Xueqian Zhang, et al. “Coupling Plasmonic System for Efficient Wavefront Control”, ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 5844-5852, 2021.
2. Jiajun Ma, CHunmei Ouyang, Li Niu, et al. “Topological edge state bandwidth tuned by multiple parameters in two-dimensional terahertz photonic crystals with metallic cross structures”, Opt. Express, 29, 32105,2021. (IF: 3.833)
3. Xi Feng, Qingwei Wang, Yongchang Lu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Li Niu, et al. “Direct emission of broadband terahertz cylindrical vector Bessel beam”, Appl. Phys. Lett. 119, 221110, 2021
4. Yongchang Lu, Xi Feng, Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Ming Fang, Wei E.I. Sha, Zhixiang Huang, Quan Xu, Li Niu, et al. “Integrated Terahertz Generator-Manipulators Using Epsilon-near-Zero-Hybrid Nonlinear Metasurfaces”, Nano Lett. 21, 7699−7707, 2021
5. Jie Han, Yuehong Xu, Huifang Zhang, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xieyu Chen, Xi Feng, Li Niu, et al. “Tailorable Polarization-Dependent Directional Coupling of Surface Plasmons”, Adv. Funct. Mater. 32, 2111000,2022.
6. Tong Wu, Xueqian Zhang, Quan Xu, Eric Plum, Kaiji Chen, Yuehong Xu, Yongchang Lu, Huifang Zhang, Ziying Zhang, Xieyu Chen, Guanhua Ren, Li Niu, et al. “Dielectric Metasurfaces for Complete Control of Phase, Amplitude, and Polarization”, Adv. Opt. Mater. 10, 2101223, 2021.

Education

Sept. 2021 - Present  PhD candidate in Optical Engineering

Tianjin University, Tianjin, China

Sept. 2018 - Mar. 2021  M. Eng. in Optical Engineering

Tianjin University, Tianjin, China

Sept. 2014 - Jun. 2018 B. Eng. in Optoelectronic information Science and Engineering
Shanxi Datong University, Datong, China

Awards

2021    First prize scholarship
Awarded by Tianjin University to support my PhD study researches.
2021    Attended the 16th China Laser and Optoelectronics Conference
Made an oral presentation, "Coupling Plasmonic System for Efficient Wavefront Control", Shanghai, China.
2018-2020    First prize scholarship two times and second prize scholarship one time
Awarded by Tianjin University to support Master study researches.