Dr. Qiang Zhang

Postdoctoral Fellows

Alumni

Selected Publications

 • Qiang Zhang, Junwei Zhang, Yuelei Zhao, Yan Wen, Peng Li, Senfu Zhang, Xin He, Junli Zhang, and Xixiang Zhang*, Interfacial scattering effect on anisotropic magnetoresistance and anomalous Hall effect in Ta/Fe multilayers, AIP Advance 8, 055813 (2018)​​
 • Qiang Zhang, Peng Li, Yan Wen, Xin He, Yuelei Zhao, Junli Zhang, and Xixiang Zhang*, Interfacial scattering effect on anomalous Hall effect in Ni/Au multilayers, J. Phys. D: Appl. Phys. 50 235002 (2017)​
 • Qiang Zhang, Peng Li, Xin He, Jun Li, Yan Wen, Wencai Ren, Huiming Cheng, Yang Yang, Yas F Al-Hadeethi, and Xixiang Zhang*, Mobility controlled linear magnetoresistance with 3D anisotropy in a layered graphene pallet, J. Phys. D: Appl. Phys. 49 425005 (2016)​
 • Q. Zhang, P. Li, Y. Wen, C. Zhao, J. W. Zhang, A. Manchon, W. B. Mi, Y. Peng, and X. X. Zhang, Anomalous Hall effect in Fe/Au multilayers, Phys. Rev. B 94, 024428 (2016)
 • Zhipeng Hou, Qiang Zhang, Guizhou Xu, Senfu Zhang, Chen Gong, Bei Ding, Hang Li, Feng Xu, Yuan Yao, Enke Liu, Guangheng Wu, Xixiang Zhang* and Wenhong Wang*, Manipulating the Topology of Nanoscale Skyrmion Bubbles by Spatially Geometric Confinement, ACS Nano (Accepted)​ (Contribute equally)

Education

 • 2014-2017 King Abdullah University of Science and Technology, Ph. D
 • 2007-2009 Tianjin University, China, M. S.
 • ​2003-2007 Tianjin University, China, B. S.

Professional Profile

 • 2018-Present Spintec, Grenoble, France, Postdoc Fellow
 • 2017-2018 King Abdullah University of Science and Technology, Postdoc Fellow
 • 2009-2014 Core Lab, King Abdullah University of Science and Technology, Staff