Dr. Peng Li

Postdoctoral Fellows

Alumni

Selected Publications

  • Peng Li, Weikang Wu, Yan Wen, Chenhui Zhang, Junwei Zhang, Senfu Zhang, Zhiming Yu, Shengyuan A. Yang, A. Manchon, and Xi-xiang Zhang*, Spin-momentum locking and spin-orbit torques in magnetic nano-heterojunctions composed of Weyl semimetal WTe2, Nat. Commun. 9, 3990 (2018)

  • Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Zhiyong Zhu, Husam N. Alshareef, and Xixiang Zhang*, Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2, Nat. Commun. 8, 2150 (2017)​

  • ​P. Li, C. H. Zhang, J. W. Zhang, Y. Wen, and X. X. Zhang*, Giant planar Hall effect in the Dirac semimetal ZrTe5−δ, Phys. Rev. B 98, 121108(R) (2018)

  • Peng Li, Chuan Xia, Jun Li, Zhiyong Zhu, Yan Wen, Qiang Zhang, Junwei Zhang, Yong Peng, Husam N. Alshareef*, and Xixiang Zhang*, Spin Filtering in Epitaxial Spinel Films with Nanoscale Phase Separation, ACS Nano 11, 5011–5019 (2017)​​

  • Peng Li, Chuan Xia, Zhiyong Zhu, Yan Wen, Qiang Zhang, Husam N. Alshareef, and Xixiang Zhang*, Ultrathin Epitaxial Ferromagnetic γ-Fe2O3Layer as High Efficiency Spin Filtering Materials for Spintronics Device Based on Semiconductors, Adv. Funct. Mater. 26, 5679–5689 (2016)​​

Education

  • ​2006 – 2011 Tianjin University, China, PhD
  • 2006 Tianjin University, China, B. S. 

Professional Profile

  • 2018-Present Waterloo university, Postdoc fellow​​
  • 2014-2018 King Abdullah University of Science and Technology, Jeddah, Saudi Arabia, Postdoc fellow
  • 2011-2013 Department of Physics, Tianjin University, Tianjin, China, Assistant Professor