Dr. Fei Xue

Postdoctoral Fellows

Alumni

Location:

Building 3 (IBN SINA) West, Level 2, 2204-WS22

Selected Publications

  • Fei Xue*, Weijin Hu, Ko-Chun Lee, Junwei Zhang, Hao-Ling Tang, Ali Han, Wei-Ting Hsu, Wenhao Chang, Chen-Hsin Lien, Jr-Hau He, Zhidong Zhang, Lain-Jong Li*, and Xixiang Zhang*, Room-temperature Ferroelectricity in Hexagonally Layered α-In2Se3​Nanoflakes down to the Monolayer Limit, Adv. Funct. Mater. 28, 1803738 (2018)​

  • Fei Xue, Junwei Zhang, Weijin Hu, Wei-Ting Hsu, Ali Han, Siu-Fung Leung, Jing-Kai Huang, Yi Wan, Shuhai Liu, Junli Zhang, Jr-Hau He, Wen-Hao Chang, Zhong Lin Wang, Xixiang Zhang*, and Lain-Jong Li*, Multidirection Piezoelectricity in Mono- and Multilayered Hexagonal α-In2Se3ACS nano12, 4976-4983 (2018)​​​​

  • Chaojie Cui+, Fei Xue+, Weijin Hu, Lain-Jong Li. Two-dimensional materials with piezoelectric and ferroelectric functionalities, NPJ 2D Materials and Applications 2, 18 (2018) (Invited review)

Education

  • 2012 - 2017, Beijing Institute of Nanoenergy and nanosystems, Chinese Academy of Sciences, China, Ph. D
  • 2007 - 2011 China University of Geosience, Beijing, China, B. S.

Professional Profile

  • ​​​2017 - Present, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia, Postdoc Fellow