Dr. Aitian Chen

Postdoctoral Fellows

Current

Location:

Building 3 (IBN SINA) West, Level 2, 2204-WS23

Selected Publications

  • ​1. Aitian Chen, Yan Wen, Bin Fang, Yuelei Zhao, Qiang Zhang,Yuansi Chang, Peisen Li, Hao Wu, Haoliang Huang, Yalin Lu, Zhongming Zeng, Jianwang Cai, Xiufeng Han, Tom Wu*, Xixiang Zhang* and Yonggang Zhao, Giant nonvolatile manipulation of magnetoresistance in magneic tunnel junctions by electric fields via magnetoelectric coupling, Nat. Comm. 10, 239 (2019) (Editor Highlight)

Education

  • 2011. 9 - 2017. 1 Department of Physics, Tsinghua University, China, Ph. D
  • 2007. 9 - 2011. 6 School of Physical Science and Technology, Lanzhou University, China, B. S.

Professional Profile

  • 2017. 4 - Present, King Abudllah University of Science and Technology, Postdoc Fellow